رخساره

من غریب خلوت تنهاییم...
یکشنبه 9 آذر 1393

قتل احساس

بـے رحمانه ترین خیـــانت این است

که وارد زنـــدِگے کَسے شَوے !

وابَســـته اش کُنے !

و بعد از مُدَتے آنقَـــدر زندگیش

را خـــــالے کُنے که

یک عُمــــــــر با خاطراتَت بِمیرد ...!!

هیچ چیز بدتر از

"قَـــــتلِ احســـــــــاس"

نیست ...


// نوشته هام عمومیه و مخاطب خاص نداره، سوتفاهم نشه واسه دوستان//


چهارشنبه 5 آذر 1393

به سادگی میرود

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ !


ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎﻥ
ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﻤﺮﺍﻫﺸﺎﻥ


ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ،
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﺷﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ،


ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ


ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ


ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﮐﻪ ...


چهارشنبه 5 آذر 1393

دلگیرم

בلگـــیرمــ

از تمـــامـ روزهایــ ـﮯ که

בوستـتـ בاشتــمــ ...

براے تمـــآمـ روزهایـﮯ کــہ

خیـــالـ میــکرבمـ בوستـــمـ בار ے...

سه‌شنبه 4 آذر 1393

دنیا ارزش ندارد


سکوت گورستان رامیشنوى؟

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ... 
میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود ...
خاک آنتن نمیدهد ک نمیدهد...!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟

دوشنبه 3 آذر 1393

اشتباه

اشـــتباهــم مــرگبار بــود . . . !!!


ازبهشــــت ِ تنهایـی ِ خـــــــودم گریختــــــم

و بــه جهـــنم تـــو

پناه آوردم . . . !

دوشنبه 3 آذر 1393

ای داد

دوشنبه 3 آذر 1393

دروغدوشنبه 3 آذر 1393

یه خواب بد

یه دوسـت دارم هایی هـم هست 

میدونی دروغه ها 
ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه ...


همش یه خواب بود...